Home
[Cập nhật ngày: 13/11/2008]

 

hoc nghi quyet

 

Ngày 12 tháng 11 năm 2008, Công ty cổ phần xi măng Hải Vân tổ chức buổi học Nghị quyết lần thứ bảy BCH Trung Ương khóa X cho CBCNV trong toàn Công ty.

Các nghị quyết được đề cập đến trong buổi học này là:

-  Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung Ương khóa X số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".
-  Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung Ương khóa X số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về " Nông nghiệông dân, nông thôn".
-  Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung Ương khóa X số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 về " Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

 

 
Giá vàng
Loại Mua Bán
Thông tin chứng khoán
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
đồng hồ đo lưu lượng đồng hồ nhiệt độ cỏ nhân tạo sân vườn máy nén khí in hóa đơn